142 2021 California Triple Crown Winners Sorted by
2021 California Triple Crown Winners Sorted by
ALL Riders Male Riders Female Riders

NAME

#
D
O
U
B
L
E
S
C
R
J
T
S
V
S
M
H
H
M
D
M
B
D
C
C
D
A
V
H
B
E
S
T
F
T
T
G
T
G
T
D
D
A
A
C
C
V
B
C
K
V
B
O
B
B
L
O
D
D
W
D
W
D
D
S
U
P
P
O
R
T
F
I
R
S
T
G
E
N
D
E
R
A
G
E
RESULTS POSTED?   N N N N N O
N
 
H
I
A
T
U
S
N N N N N N N N N N N N O
N
 
H
I
A
T
U
S
N N N N N        
Entry Person   CB CB MS CB TM CB MS CB MS CB TM MS CB MS MS TM CB MS CB CB TM MS MS MS
BRAMWELL, CHUCK   Photo  Bio 24  Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y Y 24  M  70 
Total Riders: 1 24  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  1  24 

M: 1
F:
Unk:
 
70 

Gold Thousand Mile Club
Winners 1